Structură

Strategie

Compartimente

Asigurarea calităţii

C.N.E.M.E.

Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educational - seria a 8-a - perioada februarie-martie 2015

  Anunt selectie experti in management educational - seria 8 - februarie/martie 2015

 

şi a Calendarului desfăşurării concursului de selecţie aprobat prin OMECS nr. 3168/04.02.2015, vă comunicăm următoarele:

* Pentru Judeţul Botoşani au fost alocate un număr de 50 de locuri;

 

La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;

b) este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II;

c) a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;

d) nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

e) nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional

 

* Înregistrarea online va fi făcută de către candidaţi utilizând formularul disponibil la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere/, în perioada 10-22 februarie 2015;

* Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei informatice

* Candidaţii declaraţi admişi, după etapa de selecţie online, vor depune portofoliul cu documentele prevăzute la art. 7 din metodologia menţionată la secretariatul ISJ Botoşani, în perioada 23-24 februarie 2015, în intervalul orar 8.00-16.00;

* Listele cu candidaţii declaraţi admişi în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online vor fi afişate la avizierul ISJ Botoşani precum şi pe site-ul http://www.isjbotosani.ro/.

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, în perioada 10 februarie – 27 martie 2015, în baza prevederilor Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobate prin OMECTS nr. 5549/2011